Aktuality u nás


Dňa 12. 12. 2019 sa Ing. Bc. Ružena Procházková a Ing. Eva Malecová zúčastnili informačnej aktivity: odborné hodnotenie záverečných študentských projektov – podnikateľských zámerov simulovaných sociálnych podnikov v rámci predmetu: Sociálne podnikanie pod vedením Ing. Evy Pongrácz, PhD. Obsahom informačnej aktivity boli témy týkajúce sa hodnotenia predmetov činnosti podnikania a podnikateľských zámerov simulovaných sociálnych podnikov z dielne študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Na prelome mesiacov september a október sa konal v Banskej Bystrici workshop zameraný na tému: „Financovanie a marketing: profi podnikanie pre dobrú vec“. Workshop, ktorý je určený pre malé aj veľké neziskové organizácie, spoločensky zodpovedných podnikateľov, i pre všetkých, ktorí podnikajú v neziskovom sektore, organizovala Akadémia sociálnej ekonomiky pod záštitou nadácie Green Foundation. Venoval sa témam: ako stabilizovať a rozširovať spoločensky prospešné podnikanie, ako sa zlepšiť v marketingu a komunikácii, ako manažovať sociálne riziká a mať jasno vo financovaní svojich aktivít, či ako čerpať výhody, úľavy, granty, dotácie a zbierky na to určené. Tejto
vzdelávacej aktivity sa zúčastnil celý náš tím. Zaujímavé postrehy zachytené objektívom si môžete pozrieť vo fotogalérií na našej webovej stránke.

Dňa 11. septembra 2019 sa v priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja, konal odborný seminár v rámci iniciatívy Európskej Komisie European Social Economy Regions 2019 na tému Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky – Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách. Medzi pozvanými boli subjekty pôsobiace v oblasti neziskového a občianskeho sektora, ako aj zástupcovia miest a obcí regiónu. Za naše občianske združenie sa seminára zúčastnili dve členky odbornej pracovnej skupiny.

Zahájenie seminára a privítanie účastníkov bolo pod záštitou Ing. Ingrid Ujváriovej, riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPVSR SR a PaedDr. Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V znamení hlavnej témy: „Čo je sociálna ekonomika a ako využívať podnikanie primárne k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v kontexte zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní“, sa úvodom skúsení experti v oblasti sociálneho podnikania a spoluautori citovaného zákona o sociálnom podnikaní, venovali ozrejmeniu výkladu samotného znenia zákona. So záujmom o ňom diskutovali najmä tí, ktorí s ním už majú skúsenosť a pýtali sa tí, ktorí ešte len v oblasti sociálneho podnikania plánujú začať a potrebujú sa v danej legislatíve zorientovať. Ďalej boli svojimi zástupcami prezentované Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré priamo v regiónoch poskytujú odborné zázemie záujemcom o sociálne podnikanie. Sociálni podnikatelia a regionálni aktivisti poskytli praktické pohľady na skúsenosti s implementáciou sociálnych podnikov a ďalšie inovačné možnosti fungujúcich modelov v praxi, tzv. business models. Nasledujúca interaktívna diskusia bola venovaná prezentovaným témam v oblasti sociálneho podnikania, ako aj možnostiam a nástrojom angažovanosti v tvorbe verejných politík, so zreteľom na hľadanie spôsobov dosahovania spoločensky prospešných cieľov v kontexte činnosti mimovládnych organizácií a sociálneho podnikania.

V súčasnosti naša odborná pracovná skupina realizuje vstupné informačné stretnutia so zástupcami obcí v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Cieľom týchto stretnutí je predstaviť zástupcom obcí nami realizovaný projekt, ako aj hlavnú aktivitu, v rámci ktorej budú tieto návštevy prebiehať. Navštívené obce tak budú súčasťou monitorovania aktuálneho stavu a zisťovania miery informovanosti a záujmu o využívanie výhod sociálneho podnikania, ktoré ponúka aktuálna legislatíva v kontexte zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, v  podobe napr. zriadenia obecného sociálneho podniku.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky koncom januára zverejnilo idikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nevávratný finančný príspevok pre obdobie 01/2020 – 12/2020 prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V rámci tohto programu sa môžu subjekty sociálnej ekonomiky uchádzať o podporu pre sociálne podniky na území menej rozvinutých regiónov.  

Cieľom je zvýšiť mieru zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK. Cieľ je zameraný na nárast počtu pracovných príležitostí pre MRK a zvýšenie miery inovácií v podnikateľskom prostredí v obciach s prítomnosťou MRK.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 6,9 mil. EUR. Uchádzači o nenávratný finančný príspevok môžu svoje žiadosti predkladať po vyhlásení výzvy v júni 2020. 

Zdroj: www.minv.sk 

 

Ďalší z pripravovaného národného projektu je aktuálne spustený. Do projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sa môžu zapojiť subjekty sociálnej ekonomiky. Jeho cieľom je zvýšiť zamestnanosť a podporiť menej rozvinuté regióny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje zverejnili výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.1/01.

V rámci tohto programu sa môžu subjekty sociálnej ekonomiky uchádzať o podporu pre sociálne podniky v oblasti posilnenia štrukturálne stabilnej zamestnanosti.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) je:  41 462 474,98 EUR. Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Viac informácii o jednotlivých prioritných osiach, cieľovej skupine a ďalších špecifických cieľoch tejto výzvy nájdete tu.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sociálne podniky ako nástroj sociálnej ekonomiky predstavujú výzvu i príležitosť pri riešení sociálnych, ekonomických a spoločenských úloh. Narastajúci počet sociálnych podnikov naprieč jednotlivých regiónov Slovenska poukazuje na záujem o prepájanie podnikateľskej činnosti a sociálneho vplyvu. Vytváranie obecných sociálnych podnikov sa pomaly stáva overeným konceptom, ktorý pozitívne stimuluje rozvoj sociálnej ekonomiky Slovenska. 

Celý článok si môžete prečítať na webových stránkach Obecných novín.

Zavrieť menu