Aktuality u nás


Dňa 05.10.2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR informovalo o začatí realizácie nového národného projektu na podporu registrovaných sociálnych podnikov: „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“.

Z Európskeho sociálneho fondu budú prostredníctvom tohto projektu rozdelené finančné prostriedky vo výške 44 miliónov eur, určených výhradne subjektom sociálnej ekonomiky – registrovaným sociálnym podnikom. O túto pomoc môžu žiadať podniky formou nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou finančnou pomocou až do januára 2022.

Kto prijíma žiadosti o finančnú pomoc?

Príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka, po obdržaní žiadosti o finančnú pomoc od registrovaného sociálneho podniku posúdi, či podnik spĺňa požadované kritériá. V prípade ich splnenia uzavrie so žiadateľom dohodu o poskytnutí investičnej pomoci.

Následne budú finančne podporené tie sociálne podniky, ktoré majú uzavretú úverovú zmluvu s bankou alebo iným investičným subjektom, čím deklarujú životaschopnosť a budúcu udržateľnosť svojho podniku v súlade s investičným zámerom.

V rámci týchto štyroch opatrení môžu registrované sociálne podniky podávať svoje žiadosti o finančnú pomoc:

 

A.) Opatrenie 1     Investičná pomoc pre MSP – oprávneným žiadateľom je mikropodnik, malý a stredný podnik.

 

B.) Opatrenie 2     Pomoc pre Začínajúce malé podniky – oprávneným žiadateľom je akýkoľvek malý podnik, ktorý nemá obchodovateľné akcie na burze a ktorý bol zapísaný do Obchodného registra pred najviac piatimi rokmi, ak spĺňa tieto podmienky: neprebral činnosť iného podniku, ešte neprerozdeľoval zisky a nevznikol v dôsledku koncentrácie.

 

C.) Opatrenie 3      Regionálna investičná pomoc – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky podnikajúce počiatočné investície v podporovaných oblastiach.

 

D.) Opatrenie 4      Pomoc pre RSP podľa pravidiel minimálnej pomoci – oprávneným žiadateľom sú všetky podniky.

 

Maximálna výška pomoci, o ktorú môže registrovaný sociálny podnik žiadať, je 720 000 eur.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia investičnej pomoci nájdete na oficiálnych stránkach Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-investicna-pomoc-pre-socialne-podniky-nenavratna-zlozka.html?page_id=1031144

V mesiacoch august a september 2020 realizujeme podaktivitu projektu s názvom INFORMAČNÝ DEŇ na tému: Podpora opatrení v záujme skvalitnenia systémov a optimalizácie procesov verejnej správy. V rámci informačného dňa priebežne navštevujeme predstaviteľov miest a obcí, ktorým chceme bližšie prestaviť náš projekt, poskytnúť potrebné informácie o priestore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, ako projektom skúmanej oblasti efektívnosti verejnej správy a verejných služieb v rámci verejnej politiky na regionálnej úrovni dvoch okresov.

Realizácia tejto podaktivity prirodzene nadväzuje na oblasť pôsobenia občianskeho združenia Partnerstva Spiša, ktoré chce v rámci realizovaných činností a formulovaných výstupov projektu osloviť všetkých zainteresovaných aktérov a ponúknuť im osobitú príležitosť vyjadriť názory týkajúce sa skúmanej problematiky a pripojiť sa tak k aktívnej spoluúčasti na správe a rozvoji vecí verejných. 

V piatok 24. júla 2020 sa celý tím Partnerstva Spiša zúčastnil školenia: „Povedomie o zdravotnom postihnutí“ alebo „Informovanosť o zamestnávaní občanov so zdravotným handicapom“.

Školenie prebiehalo v kancelárskych priestoroch Partnerstva Spiša a bolo realizované a koordinované neziskovou organizáciou EPIC a v mene ktorého nás prevádzala Kristína Gašparovičová. Téma školenia bola rozdelená do dvoch hlavných obsahových častí – teoretickej a praktickej.

V prvej fáze sme prešli základnými skutočnosťami, štatistikami a definíciami zdravotného postihnutia. V druhej časti nám boli predstavené výhody zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a tiež odporúčania pre iné subjekty pri zamestnávaní znevýhodnených ľudí. V závere prebehla zaujímavá výmena skúseností z praxe a živá diskusia na tému zamestnávania občanov so znevýhodnením či handicapom.

Sociálne podniky ako nástroj sociálnej ekonomiky predstavujú výzvu i príležitosť pri riešení sociálnych, ekonomických a spoločenských úloh. Narastajúci počet sociálnych podnikov naprieč jednotlivých regiónov Slovenska poukazuje na záujem o prepájanie podnikateľskej činnosti a sociálneho vplyvu. Vytváranie obecných sociálnych podnikov sa pomaly stáva overeným konceptom, ktorý pozitívne stimuluje rozvoj sociálnej ekonomiky Slovenska. 

Celý článok si môžete prečítať na webových stránkach Obecných novín.


Dňa 12. 12. 2019 sa Ing. Bc. Ružena Procházková a Ing. Eva Malecová zúčastnili informačnej aktivity: odborné hodnotenie záverečných študentských projektov – podnikateľských zámerov simulovaných sociálnych podnikov v rámci predmetu: Sociálne podnikanie pod vedením Ing. Evy Pongrácz, PhD. Obsahom informačnej aktivity boli témy týkajúce sa hodnotenia predmetov činnosti podnikania a podnikateľských zámerov simulovaných sociálnych podnikov z dielne študentov Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Ďalší z pripravovaného národného projektu je aktuálne spustený. Do projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sa môžu zapojiť subjekty sociálnej ekonomiky. Jeho cieľom je zvýšiť zamestnanosť a podporiť menej rozvinuté regióny.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje zverejnili výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.1/01.

V rámci tohto programu sa môžu subjekty sociálnej ekonomiky uchádzať o podporu pre sociálne podniky v oblasti posilnenia štrukturálne stabilnej zamestnanosti.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) je:  41 462 474,98 EUR. Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu.

Viac informácii o jednotlivých prioritných osiach, cieľovej skupine a ďalších špecifických cieľoch tejto výzvy nájdete tu.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

V súčasnosti naša odborná pracovná skupina realizuje vstupné informačné stretnutia so zástupcami obcí v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. Cieľom týchto stretnutí je predstaviť zástupcom obcí nami realizovaný projekt, ako aj hlavnú aktivitu, v rámci ktorej budú tieto návštevy prebiehať. Navštívené obce tak budú súčasťou monitorovania aktuálneho stavu a zisťovania miery informovanosti a záujmu o využívanie výhod sociálneho podnikania, ktoré ponúka aktuálna legislatíva v kontexte zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, v  podobe napr. zriadenia obecného sociálneho podniku.

Dňa 11. septembra 2019 sa v priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja, konal odborný seminár v rámci iniciatívy Európskej Komisie European Social Economy Regions 2019 na tému Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky – Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách. Medzi pozvanými boli subjekty pôsobiace v oblasti neziskového a občianskeho sektora, ako aj zástupcovia miest a obcí regiónu. Za naše občianske združenie sa seminára zúčastnili dve členky odbornej pracovnej skupiny.

Zahájenie seminára a privítanie účastníkov bolo pod záštitou Ing. Ingrid Ujváriovej, riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPVSR SR a PaedDr. Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja. V znamení hlavnej témy: „Čo je sociálna ekonomika a ako využívať podnikanie primárne k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v kontexte zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní“, sa úvodom skúsení experti v oblasti sociálneho podnikania a spoluautori citovaného zákona o sociálnom podnikaní, venovali ozrejmeniu výkladu samotného znenia zákona. So záujmom o ňom diskutovali najmä tí, ktorí s ním už majú skúsenosť a pýtali sa tí, ktorí ešte len v oblasti sociálneho podnikania plánujú začať a potrebujú sa v danej legislatíve zorientovať. Ďalej boli svojimi zástupcami prezentované Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré priamo v regiónoch poskytujú odborné zázemie záujemcom o sociálne podnikanie. Sociálni podnikatelia a regionálni aktivisti poskytli praktické pohľady na skúsenosti s implementáciou sociálnych podnikov a ďalšie inovačné možnosti fungujúcich modelov v praxi, tzv. business models. Nasledujúca interaktívna diskusia bola venovaná prezentovaným témam v oblasti sociálneho podnikania, ako aj možnostiam a nástrojom angažovanosti v tvorbe verejných politík, so zreteľom na hľadanie spôsobov dosahovania spoločensky prospešných cieľov v kontexte činnosti mimovládnych organizácií a sociálneho podnikania.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky koncom januára zverejnilo idikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nevávratný finančný príspevok pre obdobie 01/2020 – 12/2020 prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V rámci tohto programu sa môžu subjekty sociálnej ekonomiky uchádzať o podporu pre sociálne podniky na území menej rozvinutých regiónov.  

Cieľom je zvýšiť mieru zamestnanosti marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK) v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK. Cieľ je zameraný na nárast počtu pracovných príležitostí pre MRK a zvýšenie miery inovácií v podnikateľskom prostredí v obciach s prítomnosťou MRK.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 6,9 mil. EUR. Uchádzači o nenávratný finančný príspevok môžu svoje žiadosti predkladať po vyhlásení výzvy v júni 2020. 

Zdroj: www.minv.sk 

Na prelome mesiacov september a október sa konal v Banskej Bystrici workshop zameraný na tému: „Financovanie a marketing: profi podnikanie pre dobrú vec“. Workshop, ktorý je určený pre malé aj veľké neziskové organizácie, spoločensky zodpovedných podnikateľov, i pre všetkých, ktorí podnikajú v neziskovom sektore, organizovala Akadémia sociálnej ekonomiky pod záštitou nadácie Green Foundation. Venoval sa témam: ako stabilizovať a rozširovať spoločensky prospešné podnikanie, ako sa zlepšiť v marketingu a komunikácii, ako manažovať sociálne riziká a mať jasno vo financovaní svojich aktivít, či ako čerpať výhody, úľavy, granty, dotácie a zbierky na to určené. Tejto
vzdelávacej aktivity sa zúčastnil celý náš tím. Zaujímavé postrehy zachytené objektívom si môžete pozrieť vo fotogalérií na našej webovej stránke.