Kto môže založiť sociálny podnik?

Kto môže založiť sociálny podnik?

Sociálnym podnikateľom sa môže stať prakticky každý, kto má pripravený a premyslený podnikateľský plán na výrobu a predaj výrobkov, či poskytovanie služieb pre iných odberateľov v rámci trhového hospodárstva, pričom pri tvorbe podnikateľského zámeru berie do úvahy potreby  a osobitosti komunity, v ktorej žije a kde chce podnikať. 

Sociálny podnikateľ môže sociálne podnikať prostredníctvom akejkoľvek právnej  formy, založením a prevádzkovaním napr. družstva, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne – prospešné služby, občianského združenia, obchodnej spoločnosti, či ako fyzická osoba, ktorá zamestnáva zamestnancov. 

Právna forma nie je až taká dôležitá, ako samotné poslanie sociálneho podniku rozvíjanie spoločenského záujmu a užitočnosť pre komunitu v podobe tvorby nových pracovných príležitostí v miestnej pôsobnosti. Sociálny podnik je v zákone ukotvený a definovaný ako nástroj politiky zamestnanosti, ktorý je poskytovaný právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá:

  • je zapísaná v registri sociálnych podnikov a je oprávneným držiteľom štatútu sociálneho podniku
  • zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie v počte, ktorý predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov
  • poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce
  • investuje najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činností, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania, každoročne na vytváranie nových pracovných miest alebo na zlepšovanie pracovných podmienok

Sociálny podnik a úloha regionálnych centier sociálnej ekonomiky pr ich zakladaní

Ani nie tri mesiace od vstupu zákona do platnosti Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR verejnosť informovala o vzniku prvých regionálnych centier. Pilotné regionálne centrá sociálnej ekonomiky vznikli v Banskobystrickom a Košickom regióne a ostatné sa postupne otvárali naprieč celým Slovenskom. Dnes ich je sedem (Prešov, Banská Bystrica, Košice Nitra, Žilina, Trenčín, Trnava a Bratislava). 

Pre potencionálnych klientov sú akousi štartovacou čiarou,  kde môžu získať dôležité informácie o sociálnom podnikaní a nevyhnutnú pomoc a podporu na ceste k novovznikajúcim sociálnym podnikom od konzultácií podnikateľského zámeru, cez ozrejmenie legislatívy až po konkrétnu pomoc pri získavaní  priznania štatútu sociálneho podniku. 

Pri sociálnom podniku nezabudnite, že: 

  • Postavenie sociálneho podniku sa priznáva na dobu neurčitú.
  • Súčasťou žiadosti o priznanie štatútu sociálneho podniku je okrem iného vypracovanie podnikateľského zámeru s kalkuláciou predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením. 
  • Na podporu fungovania sociálneho podniku sa z verejných zdrojov poskytuje príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku pre zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru v sociálnom podniku splnili špecifické podmienky. 
  • Príspevok poskytuje sociálnemu podniku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode, v ktorom sociálny podnik vykonáva predmet svojej činnosti na základe platnej legislatívy.

Pridaj komentár