Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Novodobý trend pozitívnej spoločenskej zmeny: sociálne podnikanie

Pojmy ako sociálne podnikanie a sociálny podnik sa na slovenskej mediálnej scéne objavujú čoraz častejšie. Dôvodom je nadobudnutie platnosti zákona č. 112/20018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V tejto novelizovanej podobe vstúpil zákon do platnosti 1. mája 2018. 

Od káuz a politických prešľapov z rokov 2008 – 2011 sú tento krát tieto pojmy skloňované prevažne v pozitívnom kontexte a prax priniesla aj výsledky, za ktoré sa nie je treba hanbiť. Aktuálne je na Slovensku registrovaných 24 sociálnych podnikov, z toho až 17 na východe krajiny.  Súčasná situácia potvrdzuje, že pozitívna zmena nastáva práve tam, kde je najviac žiaduca. 

Subjekty sociálnej ekonomiky

Téma sociálnych podnikov a sociálneho podnikania zďaleka nemá už iba všeobecný a informatívny charakter. Už dávnejšie tieto pojmy začali získavať stabilné – inštitucionalizované postavenie a vzniknuté subjekty dnes vystupujú v úlohe skúsených mentorov.  

V rámci Slovenska za posledný rok vzniklo niekoľko úzko profilovaných podporných a rozvojových subjektov:

 • regionálne centrá sociálnej ekonomiky 
 • Akadémia sociálnej ekonomiky
 • Inštitút sociálnej ekonomiky

Tie v oblasti sociálneho podnikania záujemcom poskytujú informácie o platnej legislatíve, pomáhajú sociálne podniky zakladať, ako aj vzdelávajú a snažia sa vytvoriť spoločenský dialóg na aktuálne témy.

Aké je poslanie sociálnych podnikov?

Prostredníctvom sociálnych podnikov by sa mal vytvoriť okrem iného aj tzv. medzitrh práce. Znamená to, že zamestnanci v nich budú v období maximálne do dvoch rokov získavať pracovné návyky a potom si budú hľadať iné –  trvalé zamestnanie. 

Zmyslom je teda znevýhodnených občanov primäť k akcii, aby nabrala primerané pracovné návyky a vykonávaním pracovnej činnosti bola zabezpečená ich pripravenosť pre uplatnenie sa na trhu práce. A to všetko mimo štruktúr doposiaľ využívaných podporných “paragrafov” a nástrojov politiky dočasného zamestnávania. 

Nakoľko ide vždy o podnikateľskú činnosť, tak sociálny podnikateľ by mal už na začiatku vhodne zvoliť predmet podnikania, alebo typ poskytovanej služby, ktorá by mala vychádzať predovšetkým  z potrieb komunity, či regiónu, aby čo najlepšie dokázala zabezpečiť odbyt a generovať zisk. 

Aj keď samotný zisk a jeho časť je zároveň investíciou, jeho produkciou by malo byť zabezpečené napredovanie podniku a  tvorba podmienok pre vytváranie nových pracovných príležitostí. Podmienkou naďalej ostáva miera 30% podielu zamestnania dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, alebo inak znevýhodnených záujemcov o prácu, akými sú:

 • občania mladší ako 26 rokov veku, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemali pravidelne platené zamestnanie,
 • občania starší ako 50 rokov veku,
 • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • občania, ktorí najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie, (pravidelne platené zamestnanie je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov),
 • štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana,
 • občania, ktorí žijú ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 • občania so zdravotným postihnutím,
 • občania s trvalým pobytom v okrese Gelnica (príp. inom okrese zaradenom medzi najmenej rozvinuté okresy)

Hlavnou úlohou sociálnych podnikov je zamestnávať, vzdelávať, socializovať a angažovať sa na vytváraní pridanej spoločenskej hodnoty prostredníctvom napĺňania sociálnych ambícií reagujúcich  na potreby a špecifíká miestnej komunity a prostredia.

Čo hovorí zákon

Zákon č. 112/20018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  taxatívne vymedzuje subjekty a sektor sociálnej ekonomiky, sociálny podnik, integračný sociálny podnik a sociálny podnik bývania. Opisuje formu a podmienky podpory zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku, v integračnom sociálnom podniku, vrátane podmienok priznania postavenia registrovaného sociálneho podniku. Definuje a bližšie popisuje model verejnoprospešného a komunitnoprospešného sociálneho podniku, ako aj formu investičnej a kompenzačnej pomoci,  pričom jednotlivo vymedzuje ich charakter (bez bližšej špecifikácie) a mieru pomoci v medziach merateľného sociálneho vplyvu.

Novelizovaný zákon si sľubuje:

 •  vytvorenie stoviek nových pracovných miest, 
 • stabilizovanie a rozvoj regionálnej ekonomiky, 
 • posilnenie konkurencieschopnosti domáceho podnikateľského prostredia prostredníctvom pozitívneho sociálneho vplyvu a 
 • napĺňaním verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Pridaj komentár