O projekte s názvom

Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica

realizovanom vďaka

logo-EU-ESF-farba-svk
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Výška poskytnutého NFP

176 804,34 €

Trvanie projektu
od - do

04/2019 – 04/2021

Kód projektu v ITMS 2014+

314011Q296

Názov prijímateľa: Partnerstvo Spiša, občianske združenie
Sídlo prijímateľa: Levočská 412/20, 052 01 Spišská Nová Ves
Miesto realizácie projektu: okres Spišská Nová Ves, okres Gelnica
Priestory na realizáciu projektu: Štefánikovo nám. 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Opis projektu

Dôsledky súčasnej doby prinášajú rast počtu osôb, ktoré z dôvodu rozličných znevýhodnení podstupujú zvýšené riziko sociálneho vylúčenia. Významnou formou nachádzania riešení je sociálna ekonomika. Moderným a inovatívnym nástrojom sociálnej ekonomiky, ktorý uprednostňovaním sociálnej misie pred dosahovaním zisku prispieva k riešeniu týchto sociálnych dôsledkov, ale zároveň aj k ekonomickému rastu, je sociálne podnikanie. Na Slovensku sa uvádza do pôsobnosti právna úprava, ktorej cieľom je vytvoriť pre túto oblasť vhodné prostredie.

Tému sociálneho podnikania si pre svoj projekt pod názvom Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica zvolilo naše občianske združenie Partnerstvo Spiša, ktoré pôsobí, tvorí a realizuje projekty na území týchto okresov.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je overovaním konceptu sociálneho podnikania prispieť k podpore skvalitnenia systémov a k optimalizácii procesov vo verejnej správe a podporiť efektívnosť verejných služieb v priestore územnej pôsobnosti Partnerstva Spiša. Špecifické ciele sú zamerané na posilnenie kapacity ľudských zdrojov v oblasti sociálneho podnikania a na podporu ich informovanosti a akcieschopnosti.

Hlavná aktivita a podaktivity

Cieľom projektu je overovaním konceptu sociálneho podnikania prispieť k podpore skvalitnenia systémov a k optimalizácii procesov vo verejnej správe a podporiť efektívnosť verejných služieb v priestore územnej pôsobnosti Partnerstva Spiša. Špecifické ciele sú zamerané na posilnenie kapacity ľudských zdrojov v oblasti sociálneho podnikania a na podporu ich informovanosti a akcieschopnosti.Vytýčený cieľ projektu plánujeme dosiahnuť realizáciou hlavnej aktivity projektu s názvom„Overovanie konceptu sociálneho podnikania v rámci procesov, systémov a politík“, zameranej na optimalizáciu procesov, zavádzanie kvalitnejších systémov a tvorbu lepších verejných politík v oblasti sociálnej ekonomiky. Hlavná aktivita je tvorená podaktivitami:

  1. Štúdium – problematika a metodika
  2. Monitorovanie stavu a zmien
  3. Hodnotenie a interpretácia zistení
  4. Návrh riešení 

Výstupy

Výsledky realizovania činností v rámci projektu budú transformované resp. sformulované do konkrétnych výstupov.

Definované sú tieto výstupy: materiály s návrhmi, výskumy, obsahová analýza koncepcií a analýza rozpočtov obcí a miest, prípadová štúdia, informačný deň, inzercia, webová stránka, informačné brainstormingy, prieskum verejnej mienky, analyzovaná legislatíva, priestorové diskusné fórum v rámci webu.