Podmienky používania diskusného fóra

Diskusné fórum   

Postup zadávania príspevkov do diskusie

 1. Do diskusie sa môžu zapojiť iba zaregistrovaní návštevníci web stránky.
 2. Prihláste sa na web-stránke pod svojim menom a heslom na pravej lište.
 3. V prípade, že ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, kliknite na tlačidlo: “Stratené heslo”. 
 4. Po prihlásení sa Vám objaví pole pre zadanie Vášho príspevku.
 5. Napíšte svoj príspevok a odošlite.

Pravidlá pre zverejnenie diskusných príspevkov

Toto diskusné fórum je moderované. Diskusné príspevky sa nezobrazujú v on-line režime, ich publikácia je moderovaná na základe zverejnených pravidiel, ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti diskutujúcich. Vzhľadom na charakter, pri ktorom dochádza k uverejňovaniu príspevkov v diskusii, berie diskutujúci na vedomie, že správca diskusie je oprávnený:

 • nezverejniť príspevky, ktoré sa nebudú vyjadrovať k téme sociálneho podnikania, sociálnych podnikov alebo k téme, ktorá je zadaná správcom diskusie, bez upozornenia;
 • pred uverejnením príspevku skontrolovať jeho súlad s požiadavkami na obsah príspevkov podľa pravidiel diskusného fóra a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR;
 • v prípade zistenia nesúladu príspevku s požiadavkami na obsah príspevkov a so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v SR nezverejniť tento príspevok alebo upraviť tak, aby mohol byť zverejnený.

Požiadavky na obsah príspevkov

V obsahu príspevkov nie je dovolené:

 • propagovať násilie a otvorenou alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 • uverejňovať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné či znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 • uverejňovať príspevky, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin,
 • propagovať akékoľvek tovary, práce a služby, značky a obchodné názvy,
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie a požívanie omamných látok, jedov a prekurzorov,
 • propagovať politické strany a jej činiteľov,
 • zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí po odbornej alebo ľudskej stránke,
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu jednania, ktorá je v rozpore s právnym poriadkom SR,
 • poukazovať na nezákonné konanie fyzickej alebo právnickej osoby, alebo obviňovať niekoho, pokiaľ sa neuvádza konkrétny právny predpis, ktorý bol porušený, a nie sú na uvedené konanie primerané dôkazy,
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy, týkajúce sa obsahu príspevkov tým, že bude nahrádzať zakázaný obsah príspevkov výrazmi, znakmi alebo iným spôsobom, pričom z celkového vyznenia príspevku bude možné identifikovať, že obsah príspevku je v rozpore s pravidlami diskusného fóra.

Administrátor nie je povinný oznámiť zverejnenie príspevku ani dôvod nezverejnenia a môže text upraviť bez súhlasu zadávateľa.

Príspevky, ktoré budú obsahovať invektívy, prípadne ohovárania, sú postihnuteľné. Občiansky zákonník upravujúci oblasť ochrany osobnosti v § 11 – 16 – zaručuje fyzickým osobám právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Prispievateľ do modulu Diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu, bez výhrad. Ak máte pocit, že Vás tieto pravidlá obmedzujú, nezapájajte sa, prosím.