Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Školské sociálne podniky – príležitosť pre absolventov po novom

Nová koncepcia uplatňovania znevýhodnených absolventov stredných odborných škôl – ako príprava na budúce povolanie je opäť horúcou témou na diskusiu. V rámci košického kraja sa uskutočnilo niekoľko odborných seminárov s predstaviteľmi samosprávy ako aj riaditeľmi škôl a garantov študijných odborov. 

Naposledy, začiatkom decembra 2019, zasadalo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, v rámci ktorého sa hľadali riešenia, ako podporiť praktickú pripravenosť a motiváciu absolventov stredných škôl tak, aby sa po skončení štúdia mohli uplatniť v zamestnaní bez toho, aby ich prvé kroky sledovali na miestny úrad práce. Zapojením pracovného potenciálu absolventov stredných škôl do poskytovania pomocných prác a verejných služieb prostredníctvom spolupráce so sociálnym podnikom sa ukázalo ako vhodný model, ktorý dostal od poslancov zelenú. Zapojenie škôl do takejto spolupráce by mohlo byť výzvou, či dokážu poskytnúť okrem kvalitného vzdelania svojim absolventom aj prácu. 

Riešením sú tzv. školské sociálne podniky

Nové typy sociálnych podnikov majú podporu aj v samotnom zákone č. 112/2018 Z.z. Konkrétne v takomto znení ich síce nepoznáme, ale mohli by fungovať ako  iné sociálne podniky. Predstavovali by priestor na hľadanie alternatív, ako by sociálne podnikanie mohlo pozitívne ovplyvniť oblasť školstva a vstupovať do riešenia kľúčových otázok. V Košickom samosprávnom kraji stavili na koncept sociálneho podniku, ktorý formou partnerskej spolupráce sociálneho podniku a strednej odbornej školy bude poskytovať pracovné príležitosti absolventom, ktorí majú sťažené podmienky na štart do pracovnej praxe. Ide o mladých ľudí vo veku do 26 rokov, ktorí skončili školu pred menej ako dvomi rokmi a odvtedy nemali zamestnanie na dlhšie ako pol roka, absolventov nižšieho vzdelania ako je stredné odborné, príslušníkov národnostnej menšiny alebo obyvateľov najmenej rozvinutých okresov. 

Pilot spustili v Košiciach

Po schválení zastupiteľstvom bol  koncom roka 2019 Košickým samosprávnym krajom založený sociálny podnik, v ktorom možnosť pracovať získala približne desiatka mladých ľudí zo Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci. Vybrané školy nadväzujú  na konkrétne študijné odbory. Absolventi týchto škôl tak budú ponúkať služby, akými sú stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, alebo pomoc pri údržbe ciest druhej a tretej triedy za výhodnejšie ceny. Odberateľmi by mali byť sociálne zariadenia, školy, školské zariadenia, prípadne ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Záujem prejavili ďalšie školy

Partnermi  sociálnych podnikov by sa v prvej polovici roku 2020 mali stať i ďalšie stredné školy v Košiciach, Moldave nad Bodvou a Rožňave. Tie patria do oblastí s vysokou mierou nezamestnanosti a práve absolventi týchto stredných škôl sú vhodnými adeptmi na získavanie základných pracovných návykov po skončení štúdia. Ostáva veriť, že táto koncepcia prinesie v praxi pozitívne výsledky a svoje pevné ukotvenie v zákonnej podobe potvrdí v spoločenskom prínose a vytváraní priaznivých podmienok pre rozvoj zamestnanosti v celom regióne.

Pridaj komentár