Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálne podniky na Slovensku – aké činnosti prevládajú?

Sociálnych podnikov stále pribúda a je to aj preto, že podnikanie v tejto oblasti ponúka čoraz viac podnikateľských príležitostí. Aj keď je to podnikanie špecifické, miestami trochu náročnejšie výsledok s pridanou hodnotou láka čoraz viac záujemcov. Stať sa sociálnym podnikateľom dnes nie je ťažké, avšak hneď za týmto rozhodnutím nasleduje kľúčová otázka: Akú činnosť si zvoliť? Pozreli sme sa na najčastejšie zameranie činnosti sociálnych podnikov, aby sme Vám mohli priniesť ucelený prehľad o tom, ako sa formuje prostredie sociálneho podnikania na Slovensku.

Výber predmetu podnikania netreba podceňovať, mal by vyplývať z reálnych potrieb

Typ sociálneho podniku podľa zamerania primárne určuje legislatíva, ktorá taktiež určuje aj to, v ktorých odvetviach je možné sociálne podnikať. Zo zákona poznáme tri typy sociálnych podnikov: integračný, sociálny podnik bývania a všeobecne registrovaný sociálny podnik. Každý z týchto typov podnikov si volí vybrané činností, ktoré v jeho podnikateľskej aktivite dominujú a ktorými napĺňa svoje zameranie tak, ako si to v podnikateľskom pláne stanovil.

Zameranie a výber činnosti sociálneho podniku samozrejme nemožno zovšeobecňovať na dobré alebo zlé, či úspešné alebo menej úspešné činnosti, ktoré by akýmkoľvek spôsobom predznamenávali životaschopnosť podnikania. V tejto súvislosti môžeme skôr hovoriť o väčšej či menšej vhodnosti vzhľadom na osobitostí spojené so zamestnávaním ľudí, ktorí si vyžadujú špeciálny prístup.

Pravidlá podnikania platia – v sociálnom podnikaní obzvlášť 

Pohnútok k výberu podnikateľskej činnosti od prvotných myšlienok až k rozhodnutiu a samotným činom môže byť preto niekoľko. Či už je to zvýšený dopyt na trhu po tovaroch a službách, tzv. diera na trhu, osobná skúsenosť, dobrá prax v susedstve ako aj riešenie problémov spoločnosti. Výnimkou nie je ani obecné sociálne podnikanie, ktoré častokrát rieši problémy svojej obci, alebo obcí v okolí založením tzv. obecnej firmy. Aj tu platí, že problémy jednej obce nemusia byť problémami inej, a preto je potrebné zodpovedne pristupovať k zváženiu všetkých okolností, ktoré by mohli mať dopad na správny výber –  predmet podnikania.

Zamestnávať ľudí nestačí

Samotné zamestnávanie ľudí ešte nerobí z podnikania sociálne podnikanie. Tak, ako to bolo už viackrát spomínané, sociálny podnik predsa len musí napĺňať sociálne poslanie, byť finančne rentabilný a mal by obstáť v podmienkach trhovej ekonomiky. A to aj napriek tomu, že zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb je neoceniteľným spoločenským prínosom. Aby však mohol byť naplnený za všetkým stojí kvalitný produkt alebo služba, ktorá je na trhu etablovaná a žiadaná. Či už ide o malý lokálny biznis alebo veľký podnikateľský model s dopadom na územie celej republiky, či presahom do zahraničia. Úspešné značky si vďaka sociálnemu podnikaniu na Slovensku vybudovali napr. Solide Slovakia predajom viacnásobne značkou kvality ocenených cukrárenských výrobkov ako Košický med alebo cukrová vata. Medzi známejšie v poskytovaní reštauračných, ubytovacích služieb a čistiarne je BIVIO v Rači, ktoré začleňuje ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti . Prostredníctvom sociálneho podniku masérske a wellness služby ponúka na východe Slovenska napríklad GEM-GAL Rožňava s.r.o. – Penzión Konský dvor v Brzotíne.

Niektorí chcú viac šetriť, iní prinášajú trvalé hodnoty

Najčastejším modelom, spomedzi všetkých založených sociálnych podnikov za rok 2019, sa stal obecný sociálny podnik so 100% účasťou obce. V samospráve miest a obcí sa stal tento typ sociálneho podniku mimoriadne obľúbeným. Je to aj vďaka tomu, že samotné obce nemajú núdzu o potenciálnych zamestnancov, stavajú na vlastných skúsenostiach z predchádzajúcich projektov a vedia, ktoré služby najviac zaťažujú rozpočet. To je aj dôvodom, prečo v týchto podnikoch dominujú stavebné práce, upratovacie a čistiace práce. Práve tie sú hodnotené ako také, ktoré nielen znížia lokálnu nezamestnanosť, ale hlavne odľahčia obecné rozpočty. Navyše obchody medzi sociálnymi podnikmi sú vďaka zníženej sadzbe DPH výhodnejšie a preto svoje služby vedia ponúknuť za nižšie koncové ceny, bez toho, aby museli ísť cestou znižovania kvality. Tým sa stávajú ideálnym riešením toho, ako si obec môže zabezpečiť vo vlastnej réžií napríklad rôzne stavebné a rekonštrukčné práce na objektoch, ktoré sama spravuje. Rovnako má veľký potenciál uspieť v boji o nové zákazky a pokryť dopyt po tomto type služieb i v okolitých obciach.

Peniaze zostanú doma

Ak je takáto obecná firma finančné rentabilná, zárobok i socializovaný zisk ostanú „doma“ a nakladanie s verejnými zdrojmi bude aj vďaka úspore efektívnejšie a transparentnejšie. Takýmto typom obecného sociálneho podniku sú napríklad Smižianské služby s.r.o. alebo T-servis Teplička s.r.o. na Spiši. Iným typom sociálneho podniku je zatiaľ jediný sociálny podnik bývania v Rudňanoch – RUPOD s.r.o. Štatút registrovaného sociálneho podniku získal až 1. februára 2020, avšak svoju jedinečnosť potvrdil aj tým, že je súčasne držiteľom aj  štatútu integračného sociálneho podniku. Ten vznikol zo silnej potreby riešenia bytovej otázky. V najbližšom období by malo v obci vyrásť niekoľko desiatok nových bytov, ktoré budú postavené samotnými zamestnancami sociálneho podniku. Výsledkom s pridanou hodnotou by malo byť vytvorenie podmienok na dôstojné bývanie a život v obci pre jej obyvateľov i návštevníkov.

 

Pridaj komentár