Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

Sociálne podniky: Zmeny zákona o sociálnom podnikaní platné od 1.1.2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa dopĺňa legislatívna podoba zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnom podnikaní a sociálnych podnikoch. Účelom zmien v zákone  je vytvorenie optimálnejších podmienok v rámci sociálneho sektora pre aplikačnú prax, pričom sa sleduje spoločenská prospešnosť a doddržiavanie pravidiel štátnej pomoci. Prepracovanie a doplnenie tohto zákona naznačuje, že oblasť sociálnej ekonomiky a jej aktéri nadobúdajú stále pevnejšie postavenie v systéme hospodárskej a ekonomickej činnosti štátu. Dynamicky sa rozvíjajúci trend zakladania obecných firiem, podnikov a družstiev so sociálnym poslaním, načrtáva konkrétne a reálne možností riešienia otázok zamestnanosti ako aj spoločenského pokroku vychadzájúce práve z používateľskej praxe.

Zmeny v zákone nastávajú najmä v spresnení a doplnení definície sociálneho podniku, sociálneho cieľa a pozitívneho sociálneho vplyvu pre podnik bývania, upravuje sa percento zamestnávania mixu znevýhodnených a zraniteľných osôb zo 40% na 30% a spodná hranica pracovného času pre tento typ zamestnancov. Nadchádzajúca zmena rieši aj doterajšiu nejednoznačnú formuláciu legitímneho použitia prípadného zisku, kde bola spornou otázka, či ho možno požiť napríklad na vyrovnanie strát v rámci hospodárenia podniku. Reinvestovanie zisku bude podľa nových pravidiel možné použiť na krytie hospodárskych strát, čím sa posilní právna istota registrovaných sociálnych podnikov pre ktoré je prípustné tento zisk použiť za účelom jeho ďalšieho rozvoja a udržania podniku na trhu. Zmeny sa ďalej dotýkajú subjektov pôsobiacich v neziskovom sektore. Neprimeraná administratívna a finančná zaťaž, ktorá doteraz komplikovala subjektom neziskového sektora možnosť uchádzať sa o štatút sociálneho podniku sa upravuje a zmierňuje. Spresňujú sa možnosti i výška podpory pre tieto subjekty. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí vytvorenie informačného systému sociálnej ekonomiky – systému verejnej správy s pôsobnosťou na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej ekonomiky, v ktorom sa bude viesť

  • evidencia žiadostí o štatút,
  • evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
  • register sociálnych podnikov,
  • evidencia zamestnancov integračných podnikov, 
  • evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov,
  • evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona,
  • evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov,

Nakoľko sme z pripravovaných zmien a noviniek uviedli len niekoľko vybraných, odporúčame počkať na publikovanie plného znenia doplnenej podoby zákona, ktorú vám prinesieme aj na týchto stránkach už onedlho. 

Pridaj komentár